Egzamin


na uprawnienia architektoniczne

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem odpowiedzialnym za ustalenie przynajmniej dwóch terminów egzaminów na uprawnienia architektoniczne każdego roku. Informacje na temat testów oraz ich dokładnych dat można znaleźć na stronie Izby Architektów RP. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany wcześniej ogłoszonego terminu egzaminu.

 

2. W szczególnych przypadkach dodatkowy termin egzaminu ustnego może zostać ustalony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

 

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna oprócz ogłoszenia terminów testów na uprawnienia architektoniczne i budowlane wyznacza także okres, w którym można złożyć wnioski z kandydaturą. Termin złożenia dokumentów nie może być krótszy niż trzy miesiące przed każdym z wyznaczonych egzaminów pisemnych.

 

4. Wnioski, które nie zostały dostarczone we wspomnianym w ust.3, zostają złożone na poczet następnego terminu postępowania kwalifikacyjnego. Informacja o tej czynności powinna zostać przekazana kandydatowi w formie pisemnej przez okręgową komisję kwalifikacyjną.

 

5. Na egzamin na uprawnienia architektoniczne składają się testowa część pisemna oraz część ustna obejmujące przede wszystkim:

 

     1) wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym oraz budownictwem,

 

     2) zdolność zastosowania posiadanej wiedzy technicznej w praktyce, tj. indywidualne rozwiązywanie zagadnień dotyczących procesu budowlanego z zakresu architektury, techniki oraz organizacji.

 

6. Miejscem przeprowadzenia egzaminu są wszystkie izby okręgowe Izby Architektów RP, gdzie testy kwalifikujące odbywają się w tym samym czasie z wykorzystaniem identycznych arkuszy oraz zestawu pytań ustnych zatwierdzonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną i zaczerpniętych z "Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP" oraz "Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP". Aktualizacja bazy zagadnień następuje minimalnie miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

7. Przewodniczący okręgowych komisji kwalifikacyjnych otrzymują za pokwitowaniem na początku swoich kadencji bazę pytań przekazaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Jej aktualizacje zostają dostarczone Przewodniczącym do trzech dni po dokonaniu ich rewizji i wprowadzeniu zmian.

 

8. Pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne są tajne, jedynie osoby z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej okręgowych oddziałów mają do niej dostęp.

 

Przebieg egzaminu pisemnego

 

Egzamin pisemny odbywa się w specjalnie przygotowanej sali, gdzie kandydaci mają zapewniony prawidłowy jego przebieg, spokój oraz poleganie tylko i wyłącznie na pracy samodzielnej.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest okazanie potwierdzającego tożsamość dokumentu ze zdjęciem.

 

Osoby egzaminowane nie mogą pod żadnym względem podczas testu na uprawnienia architektoniczne wykorzystywać urządzeń elektronicznych, w tym służących do porozumiewania się na odległość (laptopy, tablety, słuchawki, mikrofony, telefony komórkowe etc.).

 

Koperta, w której znajdują się arkusze egzaminacyjne, o której mowa w § 7 us,t.2, zostaje otworzona w obecności osób przystępujących do testu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.

 

Przed przystąpieniem do części pisemnej, przewodniczący komisji (lub zastępca) przekazuje następujące informacje osobom egzaminowanym:

 

     1. Jak przeprowadzana jest część pisemna egzaminu.

 

     2. Obowiązujące przepisy porządkowe, czyli jak należy się zachować.

 

     3. W jaki sposób zaznacza się odpowiedzi oraz ewentualne pomyłki na arkuszach testowych.

 

     4. Jak zostaną ogłoszone wyniki tego etapu egzaminu.

 

Pierwsza część egzaminu, czyli pisemna, ma formę testu, a odpowiedzi zaznacza się poprzez zakreślenie jednej z trzech odpowiedzi (A, B lub C).

 

W przypadku egzaminu na uprawnienia architektoniczne (każdego rodzaju i zakresu, wymienionych w § 1 ust. 2) test złożony jest z 60 pytań.

 

Dla testu dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, wymienionych w § 1 ust. 2 podział zagadnień wygląda następująco:

 

     1. 42 pytania traktujące o przepisach i ustawach wykonawczych ogłoszonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z § 1 ust. 5,

 

     2. 12 pytań odnoszących się do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych,

 

     3. 6 pytań obejmujących sprawy związane z postępowaniem administracyjnym.

 

Część pisemna trwa dokładnie 1 godzinę i 30 minut od moment wskazanego przez komisję egzaminacyjną.

 

Aby móc przystąpić do części ustnej, konieczne jest zdobycie minimum 75% poprawnych odpowiedzi, co w odniesieniu do ust.7 oznacza 45 odpowiedzi prawidłowych.

 

Wyniki testu są przedstawiane bezpośrednio po sprawdzeniu arkuszy wszystkich uczestników egzaminu.

 

Przebieg części ustnej

 

 

1. W zależności od ilości osób dopuszczonych do części ustnej, może się ona odbyć bezpośrednio po części pisemnej lub w ciągu kolejnych dni.

 

2. Ponownie, aby przystąpić do egzaminu, należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

3. Podczas części ustnej egzaminu, kandydat może porozumiewać się tylko i wyłącznie z członkami komisji egzaminacyjnej. Zabronione jest kontaktowanie się z innymi osobami.

 

4. Każdy rodzaj i zakres uprawnień architektonicznych podczas egzaminu otrzymuje składający się z pięciu pytań zestaw. Losowany zestaw zawiera 3 pytania, natomiast pozostałe dwa zadaje komisja egzaminacyjna i dotyczą one praktyki budowlanej oraz pracy egzaminowanego. Komisja egzaminacyjna ma prawo zadać maksymalnie 3 pytania pomocnicze, blisko związane z zagadnieniami z wylosowanego zestawu pytań.

 

5. Każdy rodzaj i zakres uprawnień budowlanych otrzymuje zestaw pytań dotyczących głównie:

 

     1) Zdolności praktycznego wykorzystywania wiedzy na temat przepisów prawa,

 

     2) Umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy technicznej w praktyce zawodowej,

 

     3) Informacji na temat uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej,

 

     4) Wykonania zadania-projektu lub znalezienia odpowiedzi na zagadnienie związane z prowadzeniem robót budowlanych lub budowy w zakresie specjalności architektonicznej.

 

6. Część ustna trwa 60 minut, z czego maksymalnie 25 minut poświęcone jest na przygotowanie się osoby egzaminowanej do udzielenia odpowiedzi.

 

7. Przygotowywanie się do odpowiedzi może obejmować wykorzystanie materiałów w formie drukowanej, które zostały udostępnione przez komisję egzaminacyjną. Obejmują one Polskie Normy, Eurokody oraz teksty aktów prawnych.

 

8. Podczas odpowiedzi egzaminowany nie może odczytywać tekstu aktów prawnych, lecz musi przedstawić ich omówienie oraz skomentować je na podstawie notatek i szkiców stworzonych podczas przygotowywania się do udzielenia odpowiedzi.

 

9. Pozytywny wynik części ustnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne i budowlane uzyskiwany jest poprzez udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pięć pytań, z zastrzeżeniem, że jedna z odpowiedzi może być niekompletna.